دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد سبک های هویت نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم.

سبک های هویت

اشاره به راهبردهايي دارد كه فرد ترجيح مي دهد در موقعيت هاي تصميم گيري و حل مسئله استفاده كند (برزونسكي و كاك، 2005).سبك هاي هويتي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از سبك اطلاعاتي، سبك هنجاري و سبك سردرگم اجتنابي.


سبك اطلاعاتي:

در اين سبك فرد به صورت آگاهانه و فعال به جستجو و ارزيابي اطلاعات مربوط به خود مي پردازد. در اين سبك وقتي فرد با باز خوردهايي با ساخت خود روبرو مي شود مشتاقانه قضاوت و ارزيابي از خود را به تاخير مي اندازد(برزونسكي،1990).


سبك هنجاري:

در اين سبك فرد در برخورد بامسائل هويتي با دروني كردن با همنوايي ارزش ها و باور هاي افراد مهم زندگي خود به تصميم گيري مي پردازد (برزونسكي،1990).


سبك سردرگم اجتنابي:

در اين سبك فرد تلاش مي كند از برخورد با مسائل اجتناب كرده و يا آن را به تاخير بيندازد. تعيين كننده اصلي رفتار در اين سبك عوامل موقعيتي مي باشند (برزونسكي،1990).


فهرست مطالب

تعاریف نظری سبک هویت

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق سبک هویت

مبانی نظری سبک هویت

هويت
هويت و بحران هويت
پايه هاي نظريه هويت
الف ) فرويد
ب ) اريكسون
ج ) نظريه مارسيا
دوره هويت از ديدگاه مارسيا عبارتند از:
هويت مغشوش
هويت زودرس
هويت ديررس
هويت موفق
انواع سبك هاي پردازش هويت
سبك اطلاعاتي
سبك هنجاري
سبك سردرگم اجتنابي

پیشینه پژوهش سبک هویت

الف) تحقیقات خارج از کشور
ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

منابع